ОБЩИ УСЛОВИЯ
I. ОБЩИ
1. Настоящите общи условия са предназначени за уреждане отношенията между „Мега Транс” ЕООД, гр.Пловдив, бул.Мария Луиза 64, ЕИК BG825315314, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОТРЕБИТЕЛИ, на електронния магазин „WWW.TECHNOSTYLE.BG”, наричан по-долу „ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН”.

Ако използвате този уеб сайт се счита, че приемате и сте съгласни с тези Общи условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, не използвайте този уеб сайт!
ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА
2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:
2.1. Наименование на Доставчика: “Мега Транс” ЕООД
2.2. Седалище и адрес на управление: , гр.Пловдив, бул.Мария Луиза 64
2.3. Адрес за упражняване на дейността: , гр.Пловдив, бул.Мария Луиза 64
2.4. Данни за кореспонденция: гр.Пловдив, бул.Мария Луиза 64 Email: sales@technostyle.bg , тел: +359 (032) 650556
2.5. Дружеството „Мега Транс“ ЕООД е вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК BG825315314
2.6. Надзорни органи:
(1) Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: 02 / 980 25 24 факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg
2.7. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност: BG825315314
III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН
3. ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН e електронен магазин, достъпен на адрес в Интернет, а именно www.technostyle.bg, чрез който Потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН стоки, включително следното:
3.1. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с Доставчика чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, достъпна в Интернет
3.2. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от Доставчика чрез ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН
3.3. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с Доставчика чрез ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, съгласно поддържаните от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН начини за разплащане.
3.4. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
3.5. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет;
4. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Потребителите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.
5. (1) Потребителите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от Доставчика чрез ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет на адрес www.technostyle.bg .
(2) По силата на сключения с Потребителите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Потребителя на определените от него чрез интерфейса стоки.
(3) Потребителите заплащат на Доставчика обявената на адреса на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет цена за доставените стоки, както и цена за доставка в съответствие с условията, определени на сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН и в настоящите общи условия.
Всички обявени цени са в български лева, валидни единствено и само към момента на публикуването им. Доставчикът си запазва правото, без предупреждение, да променя цените по всяко време. Представените в сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН цени на артикули са крайни и включват всички данъци и такси, без цена за обработване и доставка – посочена отделно, в случай, че такава се дължи.
(4) Доставчикът доставя заявените от Потребителите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите общи условия.
(5) Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.
6. (1) Потребителят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани като електронни изявления по смисъла на чл. 2 от Закона за електронния документ и електронния подпис. В съответствие с чл. 11 от Закона за електронната търговия изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.
(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Потребителите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Потребителя.
IV. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН
7. (1) За да използва ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Потребителят следва задължително:
7.1. Да попълни всички идентификационни данни, изискуеми в момента на извършване на регистрацията като потребител на сайта;
7.2. (1)С попълване на данните си и натискане на бутона "
Съгласен съм с общите условия", Потребителят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.
(2) Доставчикът потвърждава извършената от Потребителя поръчка, чрез изпращане на писмо на посочен от Потребителя електронен адрес, на който се изпращат и информация за сключването на договора за покупка, срок и стойност на доставка. След потвърждаването от страна на Потребителя, между него и Доставчика възникват договорни отношения.
(3) При попълване на електронния формуляр, Потребителят се задължава да предостави верни и актуални данни. Потребителят своевременно актуализира данните, посочени във електронният формуляр, в случай на промяна.
8. (1) Потребителите на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН задължително предоставят при попълване на електронен формуляр свой адрес на електронна поща за целите на комуникацията и размяната на електронни изявления с Доставчика.
(2) С приемането на настоящите Общи условия потребителите дават изричното си предварително съгласие по чл. 49, ал. 1, т. 3 от Закона за защита на потребителите посочените електронни изявления с Доставчика, включително в процеса на сключване и изпълнение на договорите за доставка на стоки, поръчани от потребителя чрез ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.
V. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА
9. (1) Потребителите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
(2) Договорът се сключва на български език.
(3) Спрямо всички договори за покупко-продажба на стоки между Доставчика и Потребителя се прилагат настоящите общи условия, достъпни на следния интернет адрес (https://technostyle.bg/content/3-obshti-usluvia)
(4) Страна по договора с Доставчика е Потребителят съгласно данните, предоставени при попълване на електронен формуляр.
Поръчки могат да правят само потребители, приели общите условия.
(5) Доставчикът включва в интерфейса на Интернет страницата си, технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.
(6) Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на заявяването й от Потребителя чрез интерфейса на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН на Доставчика.
(7) За сключването на договора за покупко-продажба на стока, Доставчикът изрично уведомява Ползвателя на посочения от него електронен адрес.
(8) Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.
(9) Доставчикът доставя стоките на посочения от Потребителите адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Потребителите данни са неверни или заблуждаващи.
10.Потребителите сключват договора за покупко-продажба с Доставчика по следната процедура:
(1) Избиране на една или повече от предлаганите стоки на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и добавянето им към списък със стоки за покупка;
(2) Предоставяне на данни за извършване на доставката;
(3) Избор на способ и момент за плащане на цената.
Цената на поръчаната от сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН стока може да бъде заплатена по един от следните начини:

1.Наложен платеж

2.Банков превод

Всички плащания се извършват само в български лева. При плащане с банков превод цялата дължима сума по фактурата трябва да бъде заплатена в срок до 5 работни дни след издаване на фактурата; в противен случай поръчката ще бъде автоматично анулирана.

С приемането на настоящите общи условия потребителят дава своето изрично и безусловно съгласие във всички случаи, освен при плащане с „Наложен платеж“, включително, но не само при използване на опцията „Вземи от магазина“, да заплаща на доставчика авансово, в пълен размер, продажната цена на всяка поръчана стока.

При използване на „Наложен платеж“ купувачът предава на куриера цялата дължима сума (включваща цената на стоката и цената за обработване и доставка /ако такава се дължи/), посочена във фактурата/касовата бележка и овластява куриера да предаде същата на доставчика от негово име и за негова сметка.

При доставка с плащане чрез "Наложен платеж": купувачът получава от куриера фактура/касова бележка, в която е посочена цялата дължима сума, включваща цената на стоката и цената за обработване и доставка /ако такава се дължи/. Купувачът предава на куриера цялата дължима сума и плащането се отбелязва в документа, удостоверяващ предаването на стоката, като същият служи и за разписка.

ВАЖНО !!! Съгласно чл.113, ал.4 от ЗДДС издаването на фактура или корекция по вече издадена фактура се извършва в срок до 5 (пет) календарни дни от датата на покупка. След изтичане на този срок доставчикът няма ангажименти за издаване на фактура или корекция по вече издадена фактура.
(4) Потвърждение на поръчката;
 VI. УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА ПРИ ОНЛАЙН ПАЗАРУВАНЕ
ДОСТАВКА НА СТОКА, ПОРЪЧАНА ОНЛАЙН
Стоката, поръчана онлайн, се доставя с куриерска фирма, единствено и само на територията на Република България. 
Срокът за доставка при налични стоки е от 2 до 4 работни дни. Срок за доставка на неналични уреди – Потребителят ще бъде своевременно уведомен за времето на доставка за заявената стока.  
Срокът за доставка започва да тече след пълно уточнение на адрес и дата за получаване на поръчаната стока, след свързване на служител на Доставчика с Потребителя. 
Срокът за доставка може да бъде удължен при почивни дни и/или официални празници. 
При възможност от забавяне на доставката клиентът ще бъде уведомен своевременно. 
Ако клиентът желае да посочи удобен за него ден за доставка, може да отбележи това в поле „Коментар”.
VII. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
11. Правилата на настоящия раздел VI от тези общи условия се прилагат спрямо Потребители, за които според данните, посочени при сключване на договора за покупко-продажба с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние.
12. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика са определени в профила на всяка стока на сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, а именно www.technostyle.bg.
(2) Цената на стоките с включени всички данъци се определя от Доставчика в профила на всяка стока в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
(3) Стойността на пощенските и транспортните разходи, не включени в цената на стоките, се определя от Доставчика и се предоставя като информация на Потребителите в един от следните моменти преди сключване на договора:
- В профила на всяка една от стоките в сайта на Доставчика на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;
- При избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба;
(4) Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия, както и информацията, предоставена на Потребителя в сайта на Доставчика.
(5) Информацията, предоставяна на Потребителите по този член е актуална към момента на визуализацията й на сайта на Доставчика на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН преди сключването на договора за покупко-продажба.
(6) Доставчикът задължително посочва условията за доставка на отделните стоки в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
(7) Доставчикът посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки.
13. (1) Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.
(2) Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика цената за доставка на стоките преди или в момента на доставката им.
14.
На основание чл. 50 от ЗЗП потребителят има право да се откаже от договора от разстояние без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи (с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от ЗЗП) в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, или когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно – считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приеме последната стока. Правото на отказ може да бъде упражнено само ако потребителят е представил на доставчика стоката в оригиналната ѝ опаковка в запазен търговски вид, всички числящи се към стоката аксесоари, принадлежности, документи и оригиналната касова бележка/фактура за покупката.

(1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок от 14 дни, считано от датата на получаване на стоката.
(2) Правото на отказ по т.1 не се прилага в следните случаи:
- за доставка на стоки и предоставяне на услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовите пазари, които Доставчикът не е в състояние да контролира;
- за доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на потребителя или по негова индивидуална поръчка;
- за доставка на стоки, които поради своето естество са потребими или не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики, включително за парфюмерийни и козметични продукти;
- за доставка на аудио- и видеозаписи или програмни продукти, разпечатани от потребителя;
- за доставка на вестници, списания и други периодични издания;
(3) Когато Доставчикът не е изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в чл. 54 от Закона за защита на потребителите, потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок до три месеца, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията по тази алинея е предоставена на потребителя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й.
(4) В случай, че потребителят упражни правото си на отказ по т.1, Доставчикът е задължен да му възстанови в пълен размер платените от потребителя суми не по-късно от 30 календарни дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор. От сумата, която потребителят е платил по договора, се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако потребителят е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това Доставчика.
(5) Потребителят се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по т.1.
ВАЖНО:Привръщането на продукти, чиято опаковка е повредена или непълна, показват следи от ползване, износване, драскотини, охлузвания, токов удар, без аксесоари, без гаранция, ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН technostyle.bg си запазва правото да реши дали да приемем връщането или да задържи част от стойността на продуктапод формата на такса от Потребителя за привеждането му в началния му вид (ако е възможно) – сума която ще бъде съобщена на Потребителя след оценка на щетите. 15. (1) В случай че Потребителят и Доставчикът не са уговорили различен срок за доставка, срокът за доставка на стоките е 30 работни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на Потребителя до Доставчика чрез сайта на Доставчика ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
(2) Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това Потребителя и да възстанови платените от него суми в срок до 30 работни дни от датата, на която Доставчикът е следвало да изпълни задължението си по договора.
(3) В случаите по т.2, Доставчикът има право да достави на Потребителя стоки със същото качество и цена. Доставчикът уведомява Потребителя по електронен път за промяната на изпълнението на договора.
(4) В случай на упражняване на право на отказ от договора за доставки по т.3, разходите по връщането на стоките са за сметка на Доставчика.
16. (1) Доставчикът предава стоките на потребителя след удостоверяване на изпълнението на изискванията и наличието на обстоятелствата по чл. 61 от Закона за защита на потребителите.
(2) Потребителят и Доставчикът удостоверяват обстоятелствата по ал. 1 писмено в момента на доставката чрез саморъчен подпис, освен ако е уговорено друго.
(3) Потребителят и Доставчикът се съгласяват, че изискванията по ал. 1 и чл. 61 от Закона за защита на потребителите ще бъдат спазени, ако удостоверяването е извършено от лице, за което според обстоятелствата може да се направи извод, че ще предаде информацията на потребителя – страна по договора.
VIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ
18. Потребителят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от Доставчика и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика.
IX. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
19. (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Потребителя съгласно Закона за защита на личните данни.

(2) Събиране и използване на лични данни

„Мега Транс” ЕООД е Администратор на лични данни, установен на територията на Република България и обработва законосъобразно и добросъвестно лични данни във връзка с целите на своята дейност – търговия на стоки на едро и дребно и не ги обработва допълнително по начин, несъвместим с тези цели. Личните данни, които Потребителят предоставя се обработват и съхраняват от страна на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН technostyle.bg в съответствие с Общ регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и Закона за защита на личните данни.

Приемайки настоящите общи условия, Потребителите, които са попълнили регистрационната форма изрично се съгласяват предоставените от тях Лични данни да бъдат обработвани от www.technostyle.bg по електронен път при доставка на поръчани стоки или услуги и при необходимост от помощ от служител на сайта. Предоставените от потребителя лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели.

Лични данни са всяка информация, която може да бъде използвана за идентифициране на дадено лице. Възможно е да Ви бъде поискана лична информация всеки път, щом влезете във връзка с нас или с наши партньори с оглед предоставянето на продуктите и услугите ни. Вашите лични данни се обработват единствено на територията на Република България, само за срока и за целите, за които са предоставени.

Какви лични данни се събират: (а)Когато регистрирате акаунт, купувате продукт или кандидатствате за кредит, се събират различни видове информация, включително, но не само име, пощенски адрес, телефонен номер, имейл, предпочитан начин на връзка и др.

(б)В случаите, в които е необходимо издаването на определени документи, например фактура, е възможно да Ви бъдат поискани и допълнителни данни съгласно изискванията на нормативната уредба.

(в)Съхраняваме история на поръчките, направени от всеки регистриран на сайта акаунт.

Как се използват личните данни: (г)Обработваме личните Ви данни, за да изпълним задълженията си като страна по договор за продажба на стоки или услуги. Възможно е периодично да ги използваме за да изпращаме важни съобщения като известия относно направени поръчки, промени в Общите условия или други правила.

(д)В случай, че сте заявили съгласие, обработваме Вашите данни за да Ви информираме за актуални промоции и рекламни активности. Веднъж заявено съгласие по всяко време може да бъде оттеглено.

Разкриване пред трети страни: (е)В дадени случаи, с цел изпълнението на задълженията ни по сключени с Вас договори или на законови такива, е необходимо или ще бъдем задължени да разкриваме предоставени от Вас лични данни на наши партньори (напр. транспортни, куриерски, сервизни, монтажни фирми, финансови институции, застрахователи и др.) или пред компетентни органи.

Защита на личните данни: (ж) Администраторът взима предпазни мерки, включващи административни, технически и физически мерки, за да се защитят личните ви данни от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване.

Цялост и задържане на личните данни: (з) Личните Ви данни ще бъдат задържани за период, необходим за изпълнението на конкретната цел, за която същите се обработват, след което ще бъдат изтрити, освен ако нормативен акт изисква да се задържат за по-дълъг период.

Права на субекта на лични данни: (и)Можете да проверите точността, пълнотата и актуалността на личните си данни, както и да ги коригирате, като влезете в акаунта си.

(й)Ако искате да оттеглите съгласието си за обработване на лични данни, да заявите корекция, да възразите срещу тяхното обработване или да поискате данните Ви да бъдат изтрити („правото да бъдеш забравен“), следва да изпратите искане в този смисъл с имейл до sales@technostyle.bg. С оглед избягване на злоупотреби, искания с горното съдържание ще бъдат разглеждани само ако са изпратени от имейла, използван за регистрацията на акаунта, като запазваме правото си да поискаме допълнителни данни с оглед установяване идентичност на подалия искането и субекта на данните, за който се отнася. На подадени искания относно лични данни ще бъде отговорено в едномесечен срок, а в случай на необходимост от удължаване на посочения срок потребителят ще бъдете информиран за удължаването, както и за причините за забавянето. Можем да откажем да обработваме искания, които се повтарят неоснователно или застрашават поверителността на други потребители.   
20. (1) Във всеки момент, Доставчикът има право да изисква от Потребителя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените във формуляра към поръчка обстоятелства и данни.

(2)ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН technostyle.bg не носи отговорност за съдържанието и безопасността на сайтове, към които препращат линкове, публикувани на настоящия сайт. Кликването върху такива линкове и използването на сайтове към които линковете препращат се извършва изцяло на собствен риск и отговорност.

(3) Акаунтите на потребители, които нарушат условията за ползване на сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, както и акаунти на потребители, които ги използват не по предназначение, ще бъдат заличени.
X. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
21. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички Потребители на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, които имат активни поръчки.
(2) Доставчикът и Потребителят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Потребителя след изричното му уведомяване от Доставчика и ако Потребителят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля.
(3) Потребителят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Потребителя. Потребителят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.
22. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес https://technostyle.bg/content/3-obshti-usluvia, заедно с всички допълнения и изменения в тях.
XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ
23. Настоящия индивидуален договор на Потребителя с Доставчика се прекратяват в следните случаи:
 - при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
-  по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
 - едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;
 - при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
 - при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
- в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите.
XII. ДРУГИ УСЛОВИЯ
24. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.
25. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.
26. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.
27. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Потребители на www.technostyle.bg
XIII. ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ.

Всички предлагани артикули в сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН са със законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба, съгласно чл.112-115 от ЗЗП. Търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП. Независимо от търговската гаранция, продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП.  
Гаранционното обслужване на стоките предлагани в www.technostyle.bg се осъществява за срока и съгласно условията посочени в гаранционната карта на съответната стока. С всяка поръчка за стока, подлежаща на гаранционно обслужване „Мега Транс” ЕООД издава надлежна гаранционна карта с данните на стоката и гаранционните срокове.
Гаранцията губи валидност:
а) при изгубена гаранционна карта;
б) при опит за ремонт от неоторизиран сервиз;
в) при повреди, причинени от неправилна експлоатация;
г) при нарушаване на физическата цялост на изделието;
д) при химическо, електрическо или друго въздействие, различно от нормалната експлоатация на продукта;
Гаранционното обслужване се извършва от посочените сервизни центрове, при наличие на пълна документация и окомплектовка на изделието.


Сравни 0

Няма продукти

Да бъде премахнато Доставка
0,00 лв ДДС
0,00 лв Общо

Плати